Меню KDT

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность кредитных товариществ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 41 бұйрығы "Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Просмотр Скачать
Постановление Правления НБ РК от 28 января 2016 года № 41 Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями Просмотр Скачать
Микроқаржылық қызметті лицензиялау қағидаларын, микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға арналған біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 23 қарашадағы № 108 қаулысы Просмотр Скачать
Правила лицензирования микрофинансовой деятельности, Квалификационных требований на осуществление микрофинансовой деятельности и перечня документов, подтверждающих соответствие им, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2020 года № 108 Просмотр Скачать
"Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 477 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 13 тамыздағы № 252 бұйрығы Просмотр Скачать
"Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 477 бұйрығы Просмотр Скачать
Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 ноября 2018 года № 477 "О некоторых мерах по реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" Просмотр Скачать
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 августа 2020 года № 252 "О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 ноября 2018 года № 477 "О некоторых мерах по реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" Просмотр Скачать
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы № 220 қаулысы "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына бухгалтерлік есепті жүргізу, қаржылық есептілікті ұсыну және бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Просмотр Скачать
Постановление правления НБ РК от 28.11.2020г. №220 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановленияПравленияНационального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетностии автоматизации ведения бухгалтерского учета" Просмотр Скачать
ҚР Қаржы нарығын реттеу мен дамыту агенттігінің 30.04.20ж. №55 Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттеу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы қаулысы Просмотр Скачать
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 апреля 2020 года № 55 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность» Просмотр Скачать
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесінің шекті мөлшерін бекіту туралы № 377 Қаулысы Просмотр Скачать
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 19 желтоқсандағы Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның микрокредиттер беру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді бекіткені туралы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органды хабардар ету қағидаларын, сондай-ақ хабарламаға қоса берілетін құжаттардың тізбесін бекіту туралы № 237 қаулысы Просмотр Скачать
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қарашадағы Микрокредит беру туралы шартты жасасу тәртібін, оның ішінде микрокредит беру туралы шарттың мазмұнына, ресімделуіне, міндетті шарттарына қойылатын талаптарды, микрокредитті өтеу кестесінің нысанын бекіту туралы № 232 қаулысы Просмотр Скачать
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның пруденциялық нормативтердi және сақталуы мiндеттi өзге де нормаларды және лимиттердi орындауы туралы есептіліктің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзiмдерiн және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы № 224 қаулысы Просмотр Скачать
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның есептілік тiзбесiн, нысандарын, ұсыну мерзiмдерiн және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы № 222 қаулысы Просмотр Скачать
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы Электрондық тәсілмен микрокредиттер беру қағидаларын бекіту туралы № 217 қаулысы Просмотр Скачать
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 қарашадағы Микрокредит алу үшін қажетті құжаттардың тізбесін, сондай-ақ Микрокредит беру туралы шарт бойынша кредиттік дерекнама жүргізу қағидаларын бекіту туралы № 210 қаулысы Просмотр Скачать
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 қарашадағы Берілетін микрокредиттер бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін есептеу қағидаларын бекіту туралы № 208 қаулысы Просмотр Скачать
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 14 қарашадағы № 192 қаулысы Просмотр Скачать
ҚР ҚНРТДА-нің Есептік тіркеуден өту үшін ұсынылатын құжаттар тізбесін қоса алғанда, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептік тіркеуден өту, сондай-ақ микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың тізілімін жүргізу және тізілімнен шығару қағидаларын бекіту туралы басқармасының қаулысы Просмотр Скачать
Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдарды реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Просмотр Скачать
Микроқаржылық қызмет туралы Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 26 қарашадағы № 56-V Заңы. Просмотр Скачать
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеу мен дамыту, микроқаржылық қызмет және салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2019 жылғы 3 шілдедегі Просмотр Скачать
Постановление правления АРРФР от 24.03.2020г. №20 О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность Просмотр Скачать
Постановление правления НБ РК от 24 декабря 2012 года № 377 "Об утверждении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения" Просмотр Скачать
Закон РК "О микрофинансовой деятельности" Просмотр Скачать
Закон РК "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" Просмотр Скачать
Закон РК "О кредитных товариществах" Просмотр Скачать